14 września 2020

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie grafiki mają rozbudowany opis alternatywny
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
 • nie wszystkie elementy posiadają właściwy kontrast
 • po powiększeniu tekst automatycznie nie zawija się
 • strona nie umożliwia zatrzymania pokazu slajdów
 • każdą podstronę można znaleźć tylko w jeden sposób
 • brak ułatwień zorientowania się w interfejsie

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Wojtala.
 • E-mail: dyrektor@spjk.pl
 • Telefon: 697888398

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze
 • Adres: ul. Pszczyńska 34, 43 - 227 Góra
 • E-mail: sekretariat@spjk.pl
 • Telefon: 322117129

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze jest zlokalizowana w budynku dwypiętrowym pozbawionym windy. Budynek jak i wejście główne są łatwo dostępne dla osób postronnych. Na placu manewrowym miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością jest oznaczone i pozbawione przeszkód terenowych. Każde wejście do budynku ograniczone jest schodami, co powoduje brak przystosowania budynku dla osób poruszających się na wózkach. W budynku nie znajdują się dodatkowe urządzenia wspomagające poruszanie się osób z niepełnosprawnością. W szkole zatrudniona jest osoba posługująca się językiem migowym.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
literki S P J K logo szkoły

Szkoła Podstawowa 

im. Janusza Korczaka w Górze