Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

 

Doradztwo zawodowe

zawód - praca - kariera

 

Czym jest doradztwo zawodowe?

 

Doradztwo zawodowe to proces, w którym doradca pomaga uczniom w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie samego, to pomoc polegająca na udzieleniu indywidualnej lub grupowej porady dotyczącej dalszego kierunku kształcenia, czyli wyboru typu szkoły ponadpodstawowej. Pracując z uczniem doradca akceptuje decyzje ucznia, nie narzuca swojej woli. Młody człowiek musi sam konsekwentnie dążyć do wytyczonego przez siebie celu. Doradca uwzględnia przy tym możliwości psychofizyczne ucznia, potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego. Współpracuje z rodzicami i nauczycielami.

 

Na czym polega praca doradcy zawodowego?

 

Pracę doradcy z uczniem można podzielić na trzy etapy.

 

Etap I

Najpierw doradca koncentruje się na ustaleniu profilu osobowości ucznia - czyli jego temperamentu, cech charakteru, jego słabych i mocnych stron. Po pierwszym etapie uczeń potrafi odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

- Kim jestem?

- Jakie są moje cechy?

- Co lubię robić?

- Co potrafię?

- Jakie są moje wartości?

 

Etap II

Następny etap do zbadanie zainteresowań, predyspozycji i preferencji zawodowych ucznia.

 

Etap III

Kolejnym krokiem jest zbudowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD), który pozwoli uczniowi usystematyzować zdobytą już wiedzę w I i II etapie i podjąć kroki do osiągnięcia celu.

 

W swojej pracy doradca wykorzystuje różne ćwiczenia, testy, kwestionariusze psychologiczne oraz rozmowy z uczniami - indywidualne i grupowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

COVID- 19 informacje