dyplom dla Anny Rakowskiej za otrzymanie tytułu promotor ekologii
dyplom dla szkoły za otrzymanie tytułu Eko Szkoła

Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „EKO – SZKOŁA". Projekt skierowany jest do szkół, przedszkoli
i placówek edukacyjnych. Powstał, w celu stworzenia sieci placówek, które poprzez współpracę, będę dzielić się pomysłami, jak kształtować ekologiczną świadomość młodego pokolenia

Główne cele projektu „EKO-SZKOŁA" to:

 • Nadanie problemowi degradacji środowiska właściwej rangi
  w odbiorze społecznym oraz wywołanie dyskusji
  na temat jej skutków dla przyszłych pokoleń;
 • Uświadomienie każdej osobie, że jej mądre decyzje i działania
  w życiu codziennym, mają wpływ na stan środowiska przyrodniczego;
 • Poszerzanie wiedzy uczniów/przedszkolaków o tematy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji degradacji środowiska dla życia i zdrowia organizmów, które w nim występują;
 • Pobudzanie uczniów do aktywnego działania na rzecz środowiska, dzięki udziałowi w akcjach, imprezach i innych działaniach proekologicznych, co daje im poczucie posiadania osobistego wpływu na zmiany w stanie środowiska;
 • Kształtowanie u uczniów postawy ekologicznego Polaka, Europejczyka i obywatela świata, aby poprzez zmiany własnych nawyków, przeciwdziałać degradacji środowiska w środowisku lokalnym, kraju, a także i na świecie;
 • Poznawanie środowiska lokalnego, w tym miejsc objętych ochroną (np. parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody) oraz lokalizację pomników przyrody w najbliższej okolicy, co pozwala uczniowi zachwycić się pięknem otaczającej przyrody,
  a także wyzwolić refleksję o konieczności jej ochrony;
 • Nawiązanie współpracy z uczniami i nauczycielami z całej Polski,
  w celu promowaniu postaw proekologicznych;
 • Zaprezentowanie efektów ogłoszonych ogólnopolskich konkursów ekologicznych oraz wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursów;
 • Przedstawienie wyników ogólnopolskiej ekologicznej ankiety skierowanej dla uczniów szkół partnerskich, na temat posiadanej wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska;
 • Zaprezentowanie ekologicznych filmów, przygotowanych przez uczniów i nauczycieli szkół partnerskich;
 • Stworzenie e-booka ze scenariuszami zajęć ekologicznych, przygotowanymi przez nauczycieli realizujących projekt;
 • Poszerzenie zagadnień z podstawy programowej z przyrody, biologii, geografii i chemii;

 

żuczek
literki S P J K logo szkoły

Szkoła Podstawowa 

im. Janusza Korczaka w Górze